Περί εγκυρότητας απόλυσης

Άρθρο 5 παράγραφος 3 Ν. 3198/1955

" Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το Ι.Κ.Α.μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος ".