Περί ασφάλισης λόγω ιδιότητας και ασφάλισης λόγω αντικειμένου απασχόλησης

Απόφαση ΣτΕ 401/1990 (απόσπασμα):


""...4. Επειδή, δια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α' του Α.Ν. 1846/1951 ορίζονται τα εξής: "Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό τους εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις. α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εργασίαν έναντι αμοιβής..... Εξ άλλου δια του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 825/1978 "περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 189) προσετέθη μετά το πρώτον εδάφιον της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951 το εξής εδάφιον: "Εάν πρόσωπον τι εκτός της εργασίς ην παρέχει και δι' ην ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταμείον ασφαλίσεως, εξαιρούμενον, κατά τα ανωτέρω της παρά τω ΙΚΑ ασφαλίσεως, παρέχη και ετέραν εργασίαν παρ' ετέρω εργοδότη, πληρούσαν τας προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ως ετροποιήθη, μη θεμελιούσαν υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ' ετέρω Ταμείω κυρίας ασφαλίσεως, υπάγεται ως προς ταύτην εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ". Εξ άλλου, εις την παρ. 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 2326/1940 "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολ. Δημοσίων Εργων" (ΦΕΚ Α' 145) ορίζεται, πλην άλλων, ότι εις το Ταμείον μετέχουν υποχρεωτικώς πάντες οι δικαιούμενοι να είναι μέλη του Τεχν. Επιμελητηρίου. Εις δε την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27/11-14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ Α' 430), ως αύτη ίσχυε κατά το κρίσιμον εν προκειμένω χρόνον, ορίζεται ότι: "πάντες οι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί-μηχανολόγοι, μηχανικοί-ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί-μεταλλειολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, ναυπηγοί και χημικοί-μηχανικοί, διπλωματούχοι των Ανωτάτων Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής, άμα τω διορισμώ αυτών εις δημόσιαν, δημοτικήν, κοινοτικήν, λιμενικήν ή ιδιωτικήν υπηρεσίαν ή άμα τη προς άσκησιν επαγγέλματος εγκαταστάσει των εν Ελλάδι, αποτελούσιν, υποχρεωτικώς μέλη του Επιμελητηρίου..... Επειδή, κατά την έννοιαν των εις την προηγούμενην σκέψιν παρατειθεισών διατάξεων, συναγομένην και εκ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951, οι υποχρεωτικώς ησφαλισμένοι εις το ΤΣΜΕΔΕ εκ της ιδιότητός των ως μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου μηχανικοί δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ, δια παρεχομένην συναφή προς την ιδιότητα του μηχανικού εξηρτημένην εργασίαν, η οποία, άλλωστε, αποτελεί κατά νόμον την αφορμήν της εγγραφής των εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον και της συνεπείας της εγγραφής αυτής υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του ΤΣΜΕΔΕ (πρβλ. ΣτΕ 376, 3950/1977, 4324/1978). Εάν, όμως, ούτοι παρέχουν εξηρτημένην εργασίαν άσχετον προς την ως άνω ιδιότητα του μηχανικού μη θεμελιούσαν δε υποχρέωσιν ασφαλίσεως εις έτερον οργανισμόν κυρίας ασφαλίσεως, υπάγονται υποχρεωτικώς ως προς ταύτν εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ.".