Περιεχόμενα

 1. 1 Περί αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης
 2. 2 Περί δικαιώματος σε σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
 3. 3 Περί αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών
 4. 4 Περί δικαστικής παράστασης σε εργατικές υποθέσεις
 5. 5 Περί της προθεσμίας για άσκηση ένστασης (συντάξεις Δημοσίου)
 6. 6 Περί σύμβασης παροχής (ανεξάρτητων) υπηρεσιών
 7. 7 Περί αναγκαστικών προσλήψεων
 8. 8 Περί οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου
 9. 9 Περί ασφάλισης λόγω ιδιότητας και ασφάλισης λόγω αντικειμένου απασχόλησης
 10. 10 Περί εγκυμοσύνης και προστασίας από απόλυση
 11. 11 Περί άδειας μητρότητας και προστασίας από υποβιβασμό
 12. 12 Περί επίσχεσης εργασίας
 13. 13 Περί καταχρηστικότητας απόλυσης
 14. 14 Περί μερικής απασχόλησης
 15. 15 Περί συμβασιούχων Δημοσίου
 16. 16 Περί πλαφόν αποζημίωσης απόλυσης
 17. 17 Περί διπλής απασχόλησης (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
 18. 18 Περί προθεσμιών σε περίπτωση απόλυσης
 19. 19 Περί εγκυρότητας απόλυσης
 20. 20 Περί παραβάσεων ευρωπαϊκού δικαίου
 21. 21 Περί προσωπικών δεδομένων - κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
 22. 22 Περί ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε (μετενέργεια)

Περί αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης

Με τις νέες διατάξεις των Ν.3863/2010 και 3996/2011 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη από το 2011 και μετά, να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους ασφάλισης (π..χ. σπουδές, παιδιά κ.λπ.). Παρεμφερής δυνατότητα υφίστατο και πιο πριν με το αρ. 40 του Ν.2084/1992. που εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη (συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης + όριο ηλικίας) έως 31.12.2012. Αυτοί ακριβώς οι ασφαλισμένοι πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους έδινε ο Ν. 2084 έως 31.12.2013. Για όσους θεμελιώνουν όμως δικαίωμα από 2011 ,και μετά ή για τους υπαλλήλους του Δημοσίου δεν ισχύει η προθεσμία αυτή. Τεκμηρίωση

Περί δικαιώματος σε σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τα απαιτούμενα ελάχιστα ένσημα καθώς και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καν ασφαλιστεί, μπορεί να δικαιωθεί ενός βασικού ποσού σύνταξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τεκμηρίωση Νέα δεδομένα με το Μεσοπρόθεσμο

Περί αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Τεκμηρίωση (Εγκύκλιος ΟΑΕΔ)

Περί δικαστικής παράστασης σε εργατικές υποθέσεις

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι μπορεί κανείς να παρίσταται σε πρωτοβάθμιο Δικαστήριο όχι Εφετείο δηλαδή ή Άρειο Πάγο) για υπόθεση που αφορά εργασιακή διαφορά του. Τεκμηρίωση

Περί της προθεσμίας για άσκηση ένστασης (συντάξεις Δημοσίου)

Η προθεσμία για άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων (Ενστάσεις στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Εφέσεις κ.λπ.), είναι πλέον 60 ημέρες ενώ έως πρότινος ήταν ένα έτος. Τεκμηρίωση

Περί σύμβασης παροχής (ανεξάρτητων) υπηρεσιών

Έννοια και κριτήρια διάκρισης από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: Κατά πάγια θέση των Δικαστηρίων στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ο "εργαζόμενος" δεν υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη ως τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή αλλιώς "παροχής υπηρεσιών" αν ο εργαζόμενος οφείλει να τηρεί κάποιο ωράριο ή να προσέρχεται σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας κι αυτό ανεξάρτητα από τον αν αμείβεται με Δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ). Τεκμηρίωση

Περί αναγκαστικών προσλήψεων

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποχρεούνται κάθε χρόνο από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαϊού κάθε έτους να υποβάλλουν στις Επιτροπές του ΟΑΕΔ ειδική δήλωση με τον αριθμό του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού, τον αριθμό των προστατευόμενων" προσώπων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε αυτές αναγκαστικά κ.λπ. Τεκμηρίωση

Περί οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου

Και ο εργαζόμενος όταν πρόκειται να παραιτηθεί από την εργασία του είναι υποχρεωμένος βάσει του Νόμου να προειδοποιεί τον εργοδότη του. Ο χρόνος προειδοποίησης και εδώ ποικίλλει αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας του μισθωτού και ισούται με τον μισό χρόνο αυτού που πρέπει να τηρήσει ο εργοδότης σε περίπτωση απόλυσης. Υπάρχει ανώτατο όριο όμως 3 μηνών. Έτσι αν έχει εργαστεί κανείς 1 έτος συμπληρωμένο ο χρόνος προειδοποίησης είναι μισός μήνας, 2 έτη συμπληρωμένα 1 μήνας, 5 έτη συμπληρωμένα 1,5 μήνας, 10 έτη συμπληρωμένα 2 μήνες, 15 έτη συμπληρωμένα 2,5 μήνες και τέλος 20 έτη συμπληρωμένα 3 μήνες.Αν δεν τηρηθεί ο χρόνος προειδοποίησης ο εργαζόμενος με βάση το Νόμο υποχρεούται να αποζημιώσει τον εργοδότη με ποσό που αντιστοιχεί σε τόσους μηνιαίους μισθούς όσοι οι μήνες που έπρεπε να έχει προειδοποιήσει. Στην πράξη δεν εφαρμόζεται η διάταξη, ωστόσο ισχύει. Τεκμηρίωση

Περί ασφάλισης λόγω ιδιότητας και ασφάλισης λόγω αντικειμένου απασχόλησης

Πρόσωπα που υπάγονται σε έναν ασφαλιστικό φορέα λόγω της ιδιότητάς τους (π.χ. μηχανικοί - ΤΣΜΕΔΕ) δεν υπάγονται στο ΙΚΑ για απασχόληση συναφή προς την ιδιότητά τους αυτή, αλλά υπάγονται στο ΙΚΑ κανονικά όταν παρέχουν άσχετη με την ιδιότητά τους εργασία. Τεκμηρίωση

Περί εγκυμοσύνης και προστασίας από απόλυση

Η νομοθεσία (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 1483/1984) προβλέπει ότι απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Επιπλέον, (άρθρο 10 παρ. 2 του π.δ. 176/1997) «ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Τέλος, (άρθρο 9 του ν. 3488/2006), απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσεως εργασίας όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη εξαιτίας οποιασδήποτε ενέργειας του εργαζόμενου ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, που αφορά την εφαρμογή του νόμου αυτού. Βλ. κείμενα του Συνηγόρου του Πολίτη ΕΔΩ

Περί άδειας μητρότητας και προστασίας από υποβιβασμό

Η νομοθεσία (ν. 3488/2006) απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου ως προς την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζόμενου στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προβλέπει, επίσης, ότι η εργαζόμενη που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες, και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα δικαιούταν κατά την απουσία της. Η ίδια προστασία ισχύει και για τους εργαζόμενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας ανατροφής παιδιού. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται αντίθετοι όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων συλλογικών συμφωνιών. Βλ. κείμενα του Συνηγόρου του Πολίτη ΕΔΩ

Περί επίσχεσης εργασίας

Όπως είναι γνωστό, η σχέση εργασίας είναι μία σύμβαση παροχής - αντιπαροχής, όπου από τη μία πλευρά ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και από την άλλη πλευρά ο εργοδότης καταβάλλει τις συμφωνημένες αποδοχές. Όταν αυτό δε συμβαίνει και ο εργαζόμενος έχει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του εργοδότη του, μπορεί να αρνηθεί το δικό του μέρος της σύμβασης, την παροχή της εργασίας του δηλαδή, έως ότου ο εργοδότης τηρήσει τη δική του υποχρέωση, προβαίνοντας στη λεγόμενη "επίσχεση εργασίας". Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εργαζόμενος παύει να παρέχει τις υπηρεσίες του, έως ότου ο εργοδότης καταβάλλει τα οφειλόμενα. Μάλιστα οι ημέρες της επίσχεσης είναι ασφαλιστέες κανονικά στο ΙΚΑ.
Η επίσχεση εργασίας ασκείται άτυπα, δε χρειάζεται δηλαδή να έχει το έγγραφο κάποια ειδική μορφή, αρκεί να είναι συγκεκριμένο και σαφές ως προς το ποσό που οφείλεται και την αιτία (π.χ. μισθοί Ιουλίου - Δεκεμβρίου) και να προκύπτει η δήλωση του εργαζομένου ότι προβαίνει σε επίσχεση εργασίας επειδή δεν του καταβάλλονται οι συγκεκριμένες δικαιούμενες αποδοχές. Με άλλα λόγια, αρκεί και μία απλή επιστολή προς τον εργοδότη, αρκεί να υπάρχει αποδεικτικό ότι εκείνος έλαβε γνώση. Καλό είναι συνεπώς να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή μεταξύ άλλων και επειδή οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ζητούν το αποδεικτικό επίδοσης προκειμένου να χορηγήσουν το σχετικό επίδομα.
Υπόδειγμα Δήλωσης επίσχεσης εργασίας
Πληροφορίες για το επίδομα του ΟΑΕΔ
Σημείωση: Απόλυση κατά τη διάρκεια επίσχεσης δεν αποκλείεται και δεν αντίκειται στο νόμο. Όπως κάθε δικαίωμα όμως, έτσι και αυτό δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. Έτσι κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι ο μισθωτός απολύθηκε ακριβώς λόγω της επίσχεσης, από εκδικητικότητα ή εμπάθεια του εργοδότη δηλαδή, οπότε η απόλυσή του είναι καταχρηστική.
Από την πλευρά του εργαζομένου, λόγω του κινδύνου της κατάχρησης δικαιώματος, το δικαίωμα επίσχεσης δεν πρέπει να ασκείται π.χ. νωρίς, από τον πρώτο, δηλαδή, μήνα μη πληρωμής, δεν πρέπει να ασκείται εναντίον ανέκαθεν καλού και συνεπούς εργοδότη που προσωρινά αντιμετωπίζει δυσκολίες, ούτε και χωρίς προειδοποίηση (θα πρέπει δηλαδή να προκύπτει ότι ο εργαζόμενος διαμαρτυρήθηκε για τη μη καταβολή των αποδοχών του και "απείλησε" με επίσχεση εργασίας). Τεκμηρίωση

Περί καταχρηστικότητας απόλυσης

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) είναι δικαίωμα του εργοδότη και ναι μεν είναι αναιτιώδης, δεν χρειάζεται δηλαδή ειδική αιτιολόγηση, ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν είναι ανεξέλεγκτο, εφόσον δεν πρέπει να φτάνει στα όρια της κατάχρησης δικαιώματος. Το πότε υπάρχει τέτοια κατάχρηση κρίνεται ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Π.χ. πρόσφατα κρίθηκε ότι καλός και αποδοτικός εργαζόμενος που εργαζόταν επί πολλά χρόνια σε εταιρεία απολύθηκε λόγω προβλήματος υγείας το οποίο έκρινε η εταιρεία ότι θα τον δυσκολεύει στο να είναι όσο αποδοτικός ήταν. Η απόλυση κρίθηκε καταχρηστική. Τεκμηρίωση

Περί μερικής απασχόλησης

Άλλο η μερική απασχόληση και άλλο η εκ περιτροπής απασχόληση! Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει στο προσωπικό του, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, μόνο να εργάζεται εκ περιτροπής, δηλαδή λιγότερες ημέρες/εβδομάδα. ΔΕΝ μπορεί να επιβάλλει στον εργαζόμενο να εργάζεται λιγότερες ώρες/ ημέρα αν πριν εργαζόταν με πλήρες ωράριο. Τεκμηρίωση

Περί συμβασιούχων Δημοσίου

Οι πιθανότητες μονιμοποίησης εργαζομένων που παράνομα προσλήφθηκαν με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ενώ κάλυπταν (ή/και καλύπτουν) τις λεγόμενες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι σχεδόν μηδενικές. Δεν πρόκειται για άποψη αλλά για πάγια θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου έως τώρα κι αυτό εξαιτίας ειδικής Συνταγματικής απαγόρευσης. Σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον έχει κανείς βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εργασία του, είτε ορισμένου χρόνου ή έργου ή stage (μαθητείας) κάλυπτε στην ουσία πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι θεμιτό να προσφεύγει στα αρμόδια Δικαστήρια υπό το πρίσμα και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 23.04.2009, δεδομένου ότι μπορεί οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου να ακολουθούν στάση αντίθετη προς πιθανή μονιμοποίηση επί του παρόντος, ωστόσο δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αυτή η στάση να αλλάζει. Τεκμηρίωση

Περί πλαφόν αποζημίωσης απόλυσης

Το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης που υποχρεούται να χορηγήσει ο εργοδότης δεν είναι απεριόριστο. Αυτό βεβαίως δεν αφορά στην περίπτωση που οικειοθελώς ο εργοτεθεί επιλέγει να καταβάλλει στον εργαζόμενο ως αποζημίωση μεγαλύτερο ποσό. Έτσι για το ποσό της αποζημίωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές του εργαζομένου στο βαθμό που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 30. Τεκμηρίωση

Περί διπλής απασχόλησης (Παλαιοί ασφαλισμένοι)

Όσοι νέοι ασφαλισμένοι (από το 1993 και έπειτα) απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συνεπώς είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και αποφασίζουν να ασκήσουν και δεύτερο επάγγελμα, ελεύθερο, για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ), πρέπει μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας να επιλέξουν σε ποιον από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς, επιθυμούν να είναι ασφαλισμένοι. Τεκμηρίωση

Περί προθεσμιών σε περίπτωση απόλυσης

Η προθεσμία για να προσφύγει εργαζόμενος που απολύθηκε στα Δικαστήρια είναι τρεις μήνες αν επιθυμεί να διεκδικήσει την ακύρωση της απόλυσής του και έξι μήνες αν επιθυμεί να διεκδικήσει υπόλοιπο αποζημίωσης ή ολόκληρη την αποζημίωση απόλυσής του. Τεκμηρίωση

Περί εγκυρότητας απόλυσης

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) είναι άκυρη σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εγγράφως ή/και δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση ή/και δεν έχει ασφαλιστεί ο απολυμένος στο ΙΚΑ πριν την απόλυσή του. Τεκμηρίωση

Περί παραβάσεων ευρωπαϊκού δικαίου

Κάθε πολίτης που θεωρεί ότι μία δημόσια αρχή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερα και έντυπο καταγγελίας ΕΔΩ

Περί προσωπικών δεδομένων - κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Δεδομένα που έχουν συλλεγεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια  για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Τεκμηρίωση

Περί ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε (μετενέργεια)

Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Πρόκειται για τη μετενέργεια των ΣΣΕ. Τεκμηρίωση