Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων για τις ΣΣΕ

αναρτήθηκε στις 27 Νοε 2011, 10:35 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Eνημερώνουμε τις περιφερειακές οργανώσεις μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι Κλαδικές Σ.Σ.Ε. Ξενοδοχοϋπαλλήλων 2010-2012, Επισιτιστικών Καταστημάτων 2010-2011 και Ζαχαρωδών Προϊόντων 2010-2011 έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές πριν την 27η/10/2011 και την ψήφιση του Ν.4024/2011, συνεχίζουν να παράγουν κανονιστική (άμεση και αναγκαστική) δέσμευση για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος τους ενώ κατά την εφαρμογή τους διέπονται πλήρως από την αρχή της ευνοϊκότερες ρύθμισης, που προβλέπεται από τα άρθρα 7 και 11 του Ν.1876/1990.  Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους τους με επιχειρησιακή ΣΣΕ είναι παράνομη όταν επιχειρείται αυτή να υπογραφεί κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους.
Δεν μπορεί να υπογραφεί νόμιμα καμία επιχειρησιακή ΣΣΕ που να περιέχει όρους δυσμενέστερους, αφετέρου θα είναι παράνομη σε ατομικό επίπεδο η επιβολή από τον εργοδότη οποιασδήποτε μονομερούς μείωσης των αποδοχών ή επιδείνωσης των λοιπών όρων εργασίας του εργαζόμενου κατά παρέκκλιση από τους όρους των κλαδικών μας ΣΣΕ.

Επίσης απαγορεύεται κατά το διάστημα αυτό στις επιχειρήσεις του Τουρισμού – Επισιτισμού η αμοιβή και η απασχόληση των νεοπροσλαμβανόμενων  από αυτές, με όρους δυσμενέστερους από αυτές των Κλαδικών ΣΣΕ.
•  Η άμεση και αναγκαστική ισχύς των κανονιστικών όρων των κλαδικών μας ΣΣΕ στο πεδίο εφαρμογής τους ισχύει είτε για το προβλεπόμενο από αυτές χρονικό διάστημά ισχύος τους, είτε για αόριστο χρόνο, εφόσον δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή εφόσον η ΣΣΕ δεν καταγγελθεί ή δεν αρχίσουν νόμιμα συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας ΣΣΕ. Εφόσον η ΣΣΕ καταγγελθεί από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή εφόσον ξεκινήσουν νόμιμα συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας ΣΣΕ, τότε συνεχίζουν να παράγουν την ίδια κανονιστική δέσμευση για ένα εξάμηνο ακόμα. 

Comments