Οι αλλαγές στις συντάξεις

αναρτήθηκε στις 22 Νοε 2012, 6:05 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
Στη μέγγενη οι συντάξεις

Της  Ρούλας Σαλούρου

Από την  1η Ιανουαρίου 2013, οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο μειώνονται. Στον αντίποδα, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται. Το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης πάει στα 67, ελάχιστος  χρόνος ασφάλισης παραμένουν τα 15 έτη, όμως γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης τίθεται η 40ετία στο 62ο έτος ηλικίας. Μειωμένη σύνταξη θα μπορεί να πάρει κανείς, με 4.500 ημέρες εργασίας στο 67ο έτος της ηλικίας. 

Από δύο έως 5 έτη αυξάνονται κατά κύριο λόγο τα όρια ηλικίας σε χιλιάδες ασφαλισμένους, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, που η αύξηση φθάνει και τα 7 χρόνια. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ήδη ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε αύξηση από το 2013, κι έρχεται ο νέος, να τα ανεβάσει συνολικά, στα 7 έτη. 

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης  εξαιρούνται α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011. Βεβαίως οι μεγάλοι τυχεροί παραμένουν όσοι διασφαλίζουν τα θεμελιωμένα (ελάχιστος χρόνος προϋπηρεσίας και ηλικία εξόδου) έως και 31.12.12 συνταξιοδοτικά δικαιώματα καθώς και ό,τι έχουν κατοχυρώσει  με ή χωρίς  την  αναγνώριση των  πλασματικών χρόνων κάνοντας χρήση των προϋποθέσεων που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2012. 

Σε ό,τι αφορά τις γενικές προϋποθέσεις για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 1.1.203  ισχύουν τα εξής: α. Για τις γυναίκες  το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62ο και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στις 12.000 ημέρες (από τις 10.000 ημέρες ασφάλισης που ίσχυαν το 2010). Σε ό,τι αφορά τη λήψη μειωμένης σύνταξης, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ο και, εν συνεχεία  προσαυξάνεται και καταργείται, μέσω της προσθήκης ενός εξαμήνου ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους.  

Μείωση των συντάξεων

Όπως μάλιστα ξεκαθαρίζεται σε μία από τις πολλές εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας, οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.

Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.

Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:

Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ  έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

Για τις παραπάνω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη:

α) για την κύρια σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010(Α΄115), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (Α΄120) και του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152) καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του ν.4024/2011(Α΄226) και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄40) και  

β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152),  καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (Α΄40).

Προσοχή: Παρά τις πολιτικές αντεγκλήσεις και την παραλίγο διατάραξη της εύθραυστης κυβερνητικής ισορροπίας στην τρικομματική κυβέρνηση, τελικά από τις παραπάνω μειώσεις  θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι  που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό  επίδομα. 


Comments