Ανοικτή επιστολή κ.Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ρύθμιση οφειλών

αναρτήθηκε στις 6 Μαΐ 2011, 10:20 π.μ. από το χρήστη Eirini Eleftheria Galinou
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απευθύνεται προς το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωσή τους για την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων για την οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Η νομοθετική διάταξη (άρθρο 48 Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31-3-2011), που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων και η οποία καθορίζει τους νέους όρους ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπει τα παρακάτω:
Το σύνολο των οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.
Το σύνολο αυτής της οφειλής εξοφλείται με τη μηνιαία κατάθεση ποσού το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και υπό τον όρο, ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και των 150ευρώ σε μηνιαία βάση.
Το ίδιο ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150ευρώ το μήνα, ισχύει και για οφειλέτες που δεν απασχολούσαν μισθωτούς το τελευταίο τρίμηνο του 2010.
Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους χωρίς ωστόσο να δύναται να αξιοποιήσουν επιπρόσθετα τους ειδικούς όρους που ισχύουν στις παλαιότερες ρυθμίσεις.
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας και χωρίς παρακράτηση, για κάθε χρήση.
Comments