Εγκύκλιοι ΙΚΑ - Παροχές

Σ00/75/-30/05/2013
Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δήλωση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Φ.Μ. από τους συνταξιούχους


33/2013
Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013


Σ00/61/-26/04/2013
Ενημέρωση συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, αρμοδιότητας Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειές τους, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές


29/2013
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 περί παράτασης χορήγησης συντάξεων λόγω αναπηρίας


Σ00/59-25/04/2013
Ενημέρωση των στοιχείων των συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 9-5-2013


Σ40/97-23/04/2013

Οι άνδρες ασφλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη


Γ32/23-22/04/2013
Αποστολή ονομάτων των μελών που αποχωρούν από τα κλιμάκια εργασίας και των νέων μελών που θα συμμετέχουν στα κλιμάκια σε αντικατάσταση των αποχωρούντων


26/2013
Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων του τ.ΕΤΕΑΜ


Υ70/7-03/04/2013
Α. Ισχύς των γνωματεύσεων που εκδίδονται σπό τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/8/2011. Β. Αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.


Γ99/18-01/04/2013
Εξαίρεση των υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης , Απονομών, και Πληρωμών Συντάξεων από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως και άλλα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης των υπηρεσιών απονομής συντάξεων


21/2013
Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2013


Υ70/7-03/04/2013
Α. Ισχύς των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011. Β. Αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας


Γ32/14-01/04/2013
Σχετικά με τη μετεγγραφή συνταξιούχων, μόνιμων κατοίκων εξωτερικού


Σ40/66/-22/03/2013
Χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011. Αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης


Α11/41/-19/03/2013
Διευκρινήσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων 29 έως 55 ετών


Σ00/35/-26/03/2013
Αναστολή καταβολής συντάξεων που δεν εμφανίζουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του δικαιούχου και μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής τους


Α11/42-20/03/2013
Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο


Σ22/5-19/03/2013
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η κατοικία των οποίων ανήκει στην ασφαλιστική περιοχή του Περ/κου Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συντάξεων


Γ99/157-19/03/2013
Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 και παράταση προθεσμίας για την καταβολή του


Σ40/59-11/03/2013
Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με το συνυπολογισμό χρόνων στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν.3996/2011


Σ81/11-06/03/2013
Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Αφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ


Α11/27-27/02/2013
Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας των τακτικών υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αποχώρησαν από την υπηρεσία βάσει δικαστικής απόφασης


Σ65/5-21/02/2013
Καταβολή ενός ολόκληρου ποσού εξωϊδρυματικού επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισού ποσού ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας σε δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος


16/2013
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 1/3/2013 - 28/2/2014 χρονικό διάστημα σε ασφλισμένουςτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 29-55 ετών


15/2013
Ανάθεση αρμοδιότητας απονομής συντάξεων στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Περ/κού Υποκ/τος Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βύρωνα


8/2013
Κοινοποίηση του άρθ.15 της Πράξης Νομοθετικού Περεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργεού Επικρατείας", σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και εξής


Σ70/19-25/01/2013
Αλλαγή διαδικασίας πληρωμής συντάξεων. Αντικατάσταση χειρόγραφων εντολών πληρωμής με ηλεκτρονικές


Σ22/4-16/01/2013
Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2012


6/2013
Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης , σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2013


Σ40/4-08/01/2013
Συνυπολογισμός χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη. Τροποποίηση οδηγιών εγκ. 118/85


ΤΟ1/680/163/-03/01/2013
Παραλαβή δικαιολογητικών καταγραφής των συνταξιούχων του ΤΑΠ-ΔΕΗ από τις υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Περιφέρειας και άμεση αποστολή τους στο Τοπικό Υποκ/μα ΤΑΠ-ΔΕΗ


1/2013
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση. Κοινοποίηση του άρθρου 15του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α'), και της Φ.10035/6605/378/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 417 Β'/23-2-2012)
Comments