Εγκύκλιοι ΙΚΑ για εισφορές, υπαγωγή κ.λπ.

37/2013
Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.


Α21/404/13-11/06/2013
Κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας - ΄Εκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόδειξη της εμπειρίας τους


34/2013
Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α., σχετικά με τους ενταχθέντες σ΄αυτό φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής Ασφάλισης - Ν.Π.Ι.Δ.


Α42/11/-23/05/2013
Μη καταβολή Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2013


32/2013
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ( Ι.Κ.Ε. )


31/2013
Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών


Γ99/1/72/-20/05/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων


28/2013
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων


Γ99/1/72-20/05/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων


28/2013
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων


Α23/596/3-24/04/2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του Ν. 3655/2008. Συμπληρωματικές οδηγίες - Διευκρινίσεις - Αλλαγή ως προς την αρμοδιότητα


Τ01/668/3-17/04/2013
Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α., περί μη επιστροφής εισφορών του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012


Α23/596/3-24/04/2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του Ν.3655/2008» Συμπληρωματικές οδηγίες - Διευκρινήσεις - Αλλαγή ως προς την αρμοδιότητα


Γ99/1/63-18/04/2013
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.


Τ01/668/3-17/04/2013
Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α., περί μη επιστροφής εισφορών του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012


Α21/449/33-16/04/2013
Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ για τους απασχολούμενους κατ΄οίκον ενός εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν μέσω τραπέζης εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/1/2012 - 31/12/2012


Ε33/200-15/04/2013
Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφσαης αναφορικά με τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ε40/235-12/04/2013
Α) Συμπήρωση του πεδίου " Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου " ( Α.Μ.Α.) των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών ΄Εργων, Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Β) Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2013.


Τ01/662/1-02/04/2013
Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. ( τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013


ΤΟΟ/500/572/2-29/03/2013
Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 "παλαιών" ασφαλισμένων του εντασσομένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδου Σύνταξης του τ. Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ε.Τ.Β.Α. ( ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ) - Τροποποίηση του υπ΄ αριθμ. ΤΟΟ/500/572/1/1-3-2013 Γ.Ε.


19/2013
Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"


Α23/596/3-24/04/2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του Ν.3655/2008» Συμπληρωματικές οδηγίες - Διευκρινήσεις - Αλλαγή ως προς την αρμοδιότητα


Γ99/1/63-18/04/2013
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους


Ε33/200-15/04/2013
Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ε40/235-12/04/2013
α) Συμπλήρωση του πεδίου ¨Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου¨, (Α.Μ.Α.) των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. β) Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013


19/2013
Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος <<Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα>>


17/2013
Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012


E10/2/-26/03/2013
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 29/3/2013


Γ99/1/48-19/03/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και τροποποίηση περιόδου υποβολής ΑΠΔ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων


Α20/251/39-12/03/2013
Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών "παλαιών" ασφαλισμένων


14/2013
1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013


ΤΟΟ/500/572/1-01/03/2013
Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 "παλαιών " ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ


13/2013
Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών "παλαιών" και "νέων" ασφαλισμένων, κτ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012


12/2013
Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας


11/2013
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ α) των απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου και β) των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους, κατ΄εφαρμογή του Ν. 4075/2012


A20/251/32/-18/02/2013
Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


10/2013
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013


Ε41/37-29/01/2013
Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ( ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-1-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων


9/2013
Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα - Αυτόφωρη Διαδικασία


E10/1-31/01/2013
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 31/1/2013


Γ99/1/15-28/01/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών ΄Εργων αντίστοιχα. ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΔΑ ΒΕΙΕ4691ΩΓ-ΚΗΥ)


7/2013
Παρακράτηση από την σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ - Τομέα ΥΔΚΥ (πρώην ΤΥΔΚΥ) και απόδοσή της σε αυτό


Α42/1-16/01/2013
Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2012


Α32/1150/6-14/01/2013
Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ( Β.Α.Ε.)


4/2013
Αναγνώριση με εξαγορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλαμτα (Β.Α.Ε.) χρόνου πραγματικής απασχόλησης περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο Πίνακα Β.Α.Ε.


5/2013
Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3966/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


3/2013
Αλλαγή υπόχρεου καταβολής εισφορών για την ασφάλιση των αιρετών οργάνων του ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού - προθιεσμία επιλογής αποδοχών οργανικής θέσης/αντιμισθίας


Α05/1105/5-09/01/2013

Υπενθύμιση οδηγιών περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.)


Τ01/526/-03/01/2013
Τροποποίηση στη διαδικασία που ακολουθείται: Α. για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους που προέρχονται από τα συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία και Β. για τη αναζήτηση ΠΑΗΕ


Α30/472/1/-03/01/2013
Αρμόδιος φορέας για εξαίρεση από τον κλάδο ασθένειας σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Τροποποίηση οδηγιών της εγκ. 176/84

Comments