Νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα


Δημόσιος Τομέας (στενός και ευρύτερος)

Ως προς την έννοια "δημόσιος τομέας", διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1852/90 σε αυτόν περιλαμβάνονται  α. οι κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες,  που  υπάγονται  στο  νομικό
πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό. β.Τα κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων των Χρηματιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Eποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είτε αυτά αποτελούν οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ` ύλην αυτοδιοίκησης. γ. οι κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς. δ. οι τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του  Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία και ε. οι κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β`και γ`αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Σημείωση: Με βάση το αρ. 19 παρ. 5 του Ν.1586/89 διευκρινίστηκε ότι στην έννοια του δημοσίου τομέα περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ. 

2012

Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΑ Υπουργείου Εργασίας 17227/32/22/08/2012 με θέμα "Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)"
ΥΑ Υπουργείου Εργασίαςοικ.14827/22/24/07/2012 με θέμα "Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)"
YA Υπουργείου Εργασίας Φ.11321/15456/1077/24/07/2012 με θέμα «Τροποποίηση δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
ΥΑ Υπουργείου Εργασίας 13380/521/09/07/2012 με θέμα "Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2012"
YA Υπουργείου Εργασίας 747/919/ 13.01.2012 "Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ημερολογιακό εξάμηνο 2012"

Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα

Εγκύκλιος ΙΚΑ 63/2012 "Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο "Πρόγραμμα Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων"
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80020/οικ.17161/630/13/09/2012 με θέμα "Επιστροφή εισφορών στα μη δικαιούμενα εφάπαξ βοηθήματος πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου αρθ. 82 του ν. 3996/2011 με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 38 του ν. 2084/92"
Έγγραφο ΙΚΑ Σ40/262-17/09/2012 "Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος"
Έγγραφο ΙΚΑ Σ07/ΓΕΝ/26/INF/62-31/08/2012 "Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων. α) Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 17 του Ν. 3863/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιός μας 2/2012) β) Καθορισμός του ποσού της ελάχιστης παροχής για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και...Σ07/ΓΕΝ/26/INF/62-31/08/2012 Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων. α) Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 17 του Ν. 3863/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιός μας 2/2012) β) Καθορισμός του ποσού της ελάχιστης παροχής για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και..."
Εγκύκλιος ΙΚΑ 57/2012 "Εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας - Ν. Ζηλανδίας και Ελλάδς - Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 55/2012 "Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. Ι του Ν. 4052/2012 και παροχή οδηγιών"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 53/2012 "Τροποποίηση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης διαζευγμένων, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 και παροχή οδηγιών"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 52/2012 "Προσδιορισμός ΑΕΠ 2011-2012"Έγγραφο ΙΚΑ Σ54/22-28/06/2012 "Συνυπολογισμός χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17β του ν. 3863/2010"
Έγγραφο ΙΚΑ Σ40/189-21/06/2012 "Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων κατ' έτος την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος"
Έγγραφο ΙΚΑ 45/2012 "Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010"
Έγγραφο ΙΚΑ Γ99/16/-28/05/2012 "Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς"
Έγγραφο ΙΚΑ Π12/111-07/05/2012 "Υπολογισμός χρόνου Ειδικής ΄Αδειας Προστασίας Μητρότητας"
Έγγραφο ΙΚΑ Ε40/258/-03/05/2012 "Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων ( Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών"
Έγγραφο ΙΚΑ Σ40/99-03/04/2012 Ο πλασματικός χρόνος του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης για τις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31/12/2010"
Έγγραφο ΙΚΑ Σ40/88/-16/03/2012 "Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 37 του Ν. 3996/2011"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 22/2012 "Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης"
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 9086/49/04.05.2012 "Εφαρμογή του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) ως προς τις διατάξεις που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων"
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 4601/304/12.03.2012 "Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012"
Έγγραφο ΙΚΑ Α21/449/25/-22/02/2012 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν. 3863/2010 σχετικά με το " Εργόσημο "
Έγγραφο ΙΚΑ Ε33/115/-06/02/2012 "Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 14/2012 "Εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλισμένων του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και των μελών των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους στον κλάδο ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 11/2012 "Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2012"
Εγκύκλιος ΙΚΑ 5/2012 "Χορήγηση προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών ή σύνταξης λόγω θανάτου σε παιδιά που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την αποφοίτηση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εντός του ίδιου έτους εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 6 και 7α του άρθ. 20 του ν. 4019/2011"Εγκύκλιος ΙΚΑ 4/2012 "Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας - ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση σδυνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος."

2011

Νομοθεσία

Νόμος 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"

Νόμος 3979/2011 "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"

Νόμος 3865/2010 "Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου και άλλες διατάξεις"

Νόμος 3812/2009 "Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις"

Υπουργικές Αποφάσεις

Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα

Έγγραφο ΙΚΑ Γ30/311-09/11/2011 "Διαβίβαση ερμηευτικών εγκυκλίων ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"

Εγκύκλιοι εφαρμοστικές του Ν.4024/2011 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ80000/16606/470 "Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄)"

Εγκύκλιος Υπουργείο Οικονομικών 2/36580/0022 "Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων"

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 13725/0092/26.01.2011 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών  υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες"

Έγγραφο Φ.80020/οικ.19225/704/ 16.09.2010 "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ"

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 24/2010 "Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών"

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 50410/2010 "Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης"


Ιδιωτικός Τομέας

Νομοθεσία

Νόμος 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Nόμος 3899/2010 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας"

Νόμος 3896/2010 "Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις"

Νόμος 3863/2010 "Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις"

Νόμος 3871/2010 (άρθρο 51) "Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη"

Νόμος 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων"

Νόμος 3848/2010 "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις"

Νόμος 3846/2010 "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις"

Νόμος 3845/2010 "Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ΕΥΡΩ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο"

Υπουργικές Αποφάσεις

KYA 9892/364 "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών. "

YA Φ.11321/22575/1810 "Αυτοασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.3863/2010, όπως αυτό τροποιήθηκε από το άρθρο 66 του ν.3996/2011 (Α170)"

ΥΑ 2063/Δ1 632/03.02.2011 "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)"

Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα

Έγγραφο ΙΚΑ Σ57/18-16/11/2011 "Αναγνώριση των πλασματικών χρόνων των άρθρων 39 & 40 του ν. 3996/2011, από τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/55, στην περίπτωση που επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 ( διατάξεις κοινών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ )"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 82/2011 "Αναστολή μέττρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"

Έγγραφο ΙΚΑ Α23/595/9-24/10/2011 "Εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011, 'αμεση υποβολή αιτήματος εντός 60 ημερών, βάσει της Φ11321/22575/1810/13-10-2011 Υπουργικής Απόφασης από απολυθέντες ηλικίας 55 έως 64 ετών, που δεν άσκησαν το διακίωμα της αυτασφάλισης εντός διμήνου από την απόλυσή τους"

Έγγραφο ΙΚΑ Α31/1107/19-21/10/2011 "Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010"

Έγγραφο ΙΚΑ Α31/273/28-14/10/2011 "Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.26177/1732 "Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/21395/1450 "Ημερομηνία υποβολής αίτησης αναγνώρισης των χρόνων του αρ. 40 του ν.3996/2011, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/ και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/18381/1213 "Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 σε βαρέα" 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.19804/764 "Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α."

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.19545/747 "Παράλληλη ασφάλιση σε Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων -Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.3996/2011"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 78/2011 "Αναγνώριση του χρόνου Απεργίας, κατόπιν εξαγοράς, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 77/2011 "Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλασματικού χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς , ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής τους ή υιοθεσίας τους, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 3996/5-8-2011"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 76/2011 "Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ."

Εγκύκλιος ΙΚΑ 75/2011 "Ασφ/κή κάλυψη μελών οικογένειας"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 73/2011 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, σχετικά με το όριο ηλικίας που απαιτείται σε περίπτωση χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 70/2011 "Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήγρατος γονεών αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 68/2011 "Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής" 

Έγγραφο ΙΚΑ Ε33/548-04/10/2011 "Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ.80000 / οικ.19835 / 767 "ΘέμαΤροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 57/2011 "Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Αναπροσαρμογή του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012.»2011" 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ.40021/20171/2469 "Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 35, 48 και 76 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ.40021/οικ.20129/2468 "Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ80000/οικ.9240/597 "Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 55/2011 "Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 3996/2011 και παροχή οδηγιών σχετικά με τις χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 54/2011 "Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 51/2011 "Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 50/2011 "Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού"

Έγγραφο ΙΚΑ Α20/251/83-27/07/2011 "Διευκρινήσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του ν.3863/2010"

Έγγραφο ΙΚΑ Γ99/1/116-22/07/2011 "Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου "Βεβαίωση Εργοδότη" ως αποδεικτικού απασχόλησης - ασφάλισης"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης Φ.80000 / οικ. 2087 / 113 Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999

Έγγραφο ΙΚΑ Ε40/463-06/07/2011 "Αντιμετώπιση περιπτώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.), που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 42/2011 "Υποχρεωτική Υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι 31-12-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ.80000/οικ.7799/528 "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν.3865/2010"

Έγγραφο ΙΚΑ E40/350-27/05/2011 "Έλεγχος μισθολογικής περιόδου της οποίας οι εισφορές είναι απαιτητές και ο εργοδότης δεν έχει ακόμη υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ"

Έγγραφο ΙΚΑ υπ' αρ. πρωτ. Γ99/1/75-13/05/2011 "Αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Συμπληρωματικές οδηγίες"

Έγγραφο ΙΚΑ Γ30/124-17/05/2011 "Κοινοποίηση Προκηρύξεων για μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 & 74 του Ν. 3528/07"

Έγγραφο ΙΚΑ Ε40/335-16/05/2011 "Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Κ.Υ.Α. )με θέμα: ¨Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών & λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιάς στάσης για τη σύσταση των εταιρειών"

Έγγραφο ΙΚΑ Τ01/550-12/05/2011" Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των αυτετελώς απασχολούμενων, παλαιών ασφαλισμένων ( ασφαλισμένοι πριν την 1/1/93 ) στο θέαμα-ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 32/2011 "Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3867/2010 - Τροποποίηση οδηγιών της υπ΄αριθμ. 69/2004 εγκ."

Εγκύκλιος ΙΚΑ 30/2011 "Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ."

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 868/12.04.2011 "Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου, σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος εορτών Πάσχα (Δώρο Πάσχα)"

Εγκύκλιος 21228/2011 "Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011)"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 21/2011 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 20/2011 "Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 16/2011 "Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 13/2011 "Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 12/2011 "Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010"

Έγγραφο ΙΚΑ Δ56/ΓΕΝ-14/02/2011 "Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων με χρόνο διαμονής στην Αυστραλία ως «παλαιών» ή «νέων»"

Έγγραφο ΙΚΑ Δ56/ΙΝF-15/02/2011 "Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως «διπλοσυνταξιούχων» στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας- Αυστραλίας"

Εγγραφο ΙΚΑ Σ40/21-17/02/2011 "Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή"

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ99/1/12/25.01.2011 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/10"

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 30003/03.01.2011 "Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 1/2011 "Επιδόματα μητρότητας"

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Φ.80000/οικ.33384/2415/4.1.2011 "Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 10

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Φ 8000/24506/1853/ 01.11.2010 "Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17 του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 77/2010 "Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 75/2010 "Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)"

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.20423/1163/29.09.2010 "Γενικοί Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου"

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.19780/1129/24.09.2010 "Εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α’/ 15.07.2010) – Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων"

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Φ.1500/οικ.20074/372/20.09.2010 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης"

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής ΑσφάλισηςΦ.80000/ οικ.19606/1472/04.08.2010 "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26" (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ- Αφορά σε Ειδικά Ταμεία)

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Φ80000/ οικ.19160/1420/ 04.08.2010  "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του" (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΛΠ)

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Υπ' αρ. πρωτ. Φ 8000/οικ. 22458/1664 Έγγραφο της ΓΓΚΑ για την εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 10 του Νόμου 3863/2010 (αφορά στην αναγνώριση περιόδων ασφάλισης)

Εγκύκλιος ΙΚΑ 54/2010 "Ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"

Εγκύκλιος ΙΚΑ 50/2010 "Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων"


Σύνοψη νομοθεσίας

Συλλογή χρήσιμων νομοθετικών διατάξεων ανά θεματική ενότητα

Σύνοψη γενικής νομοθεσίας για τις διάφορες μορφές συμβάσεων εργασίας

Σύνοψη διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Αναζήτηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων

Σύνοψη νομοθεσίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις κ.λπ.

Comments