Νομολογία ΔΕΚ και άλλες πράξεις Ευρωπαϊκών Οργάνων

Στη σελίδα αυτή θα ενημερώνεστε για τις νέες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σημαντική σημείωση: Αν επιθυμείτε να διαβάσετε για την πορεία κάποιας συγκεκριμένης πράξης των Ευρωπαϊκών Οργάνων, π.χ. κάποιας υπό ψήφιση Οδηγίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα Pre-Lex
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με θέμα «Νέες τάσεις στον τομέα της αυτοαπασχόλησης – η ειδική περίπτωση της οικονομικά εξαρτώμενης αυτοαπασχόλησης» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)   1 Μαΐ 2011, 12:40 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ċ

Προβολή
Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Gerechtshof te Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Albron Catering BV κατά FNV Bondgenoten, John Roest (Κοινωνική πολιτική — Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων — Οδηγία 2001/23/ΕΚ — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Όμιλος εταιριών στο πλαίσιο του οποίου οι μισθωτοί απασχολούνται από εργοδότρια εταιρία και είναι μονίμως τοποθετημένοι σε εταιρία ασκούσα παραγωγική δραστηριότητα — Μεταβίβαση εταιρίας ασκούσας παραγωγική δραστηριότητα)  1 Μαΐ 2011, 12:42 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ċ

Προβολή
Υπόθεση C-272/10: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμημα) της 18ης Ιανουαρίου 2011 [αίτηση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Σουζάνα Βερκίζη-Νικολακάκη κατά Ανωτάτου Συμβουλίου επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Κοινωνική πολιτική — Άρθρο 155, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Ρήτρα 8 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου — Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα — Διαδοχικές συμβάσεις — Κατάχρηση — Κυρώσεις — Μετατροπή σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου — Δικονομικοί κανόνες — Αποκλειστική προθεσμία — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας — Υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων)  12 Μαΐ 2011, 12:35 π.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ċ

Προβολή
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Μαρτίου 2011 (*) «Σύμβαση της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές – Σύμβαση εργασίας – Επιλογή εκ μέρους των συμβαλλομένων – Αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση ελλείψεως σχετικής επιλογής – Προσδιορισμός του δικαίου αυτού – Έννοια της χώρας όπου ο εργαζόμενος “παρέχει συνήθως την εργασία του” – Εργαζόμενος που παρέχει την εργασία του εντός πλειόνων συμβαλλομένων κρατών»   1 Μαΐ 2011, 12:40 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ċ

Προβολή
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ(δεύτερο τμήμα) της 18ης Νοεμβρίου 2010 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Pensionsversicherungsanstalt κατά Christine Kleist (Κοινωνική πολιτική — Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης — Οδηγία 76/207/ΕΟΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ' — Εθνική νομοθεσία διευκολύνουσα την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα συντάξεως — Σκοπός της προωθήσεως της απασχόλησης των νέων εργαζομένων — Εθνική νομοθεσία ορίζουσα ως ηλικία συνταξιοδοτήσεως το 60ό έτος για τις γυναίκες και το 65ο έτος για τους άνδρες)  1 Μαΐ 2011, 12:40 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
ċ

Προβολή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επανεξέταση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας (Δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του άρθρου 154 της ΣΛΕΕ)  1 Μαΐ 2011, 12:39 μ.μ. Eirini Eleftheria Galinou
Comments