- Εναλλακτικές Πολιτικές αντί Απολύσεων, εν μέσω κρίσης

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι το τελευταίο μέσο ( ultima ratio) στο οποίο θα πρέπει να καταφεύγει ο εργοδότης όταν δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση.

Ορισμένες εναλλακτικές μέθοδοι που προϋπήρχαν των νέων νόμων και επαναπροσδιορίστηκαν είναι οι εξής:

1. Μετατροπή πλήρους σε μερική απασχόληση* (ν.3846/2010, 3899/2010)
* Μερική απασχόληση- part time = λιγότερες του 8ώρου ώρες εργασίας/ ημέρα
 Επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και αν γίνει τέτοια συμφωνία γνωστοποιείται σε 8 ημέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας οπωσδήποτε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο εργοδότης προτείνει στον μισθωτό να αλλάξει το καθεστώς του από πλήρη σε μερική απασχόληση, ο μισθωτός αρνηθεί και ο εργοδότης τον απολύσει, η απόλυση είναι ΑΚΥΡΗ.

2. Μετατροπή κανονικής σε εκ περιτροπής απασχόληση* (ν.3846/2010, 3899/2010)
* Εκ περιτροπής απασχόληση = λιγότερες ημέρες / εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες/ μήνα ή λιγότεροι μήνες/ έτος ή συνδυασμός αυτών αλλά ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ (8ωρο)
Επιτρέπεται είτε με ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή μπορεί ο εργοδότης να το επιβάλλει στους εργαζομένους της επιχείρησής του (δεν διευκρινίζει ο νόμος αν μπορεί να το κάνει σε ορισμένους εργαζομένους, από τα συμφραζόμενα όμως προκύπτει ότι μπορεί) και ΜΟΝΟ αν αποδεδειγμένα έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. ζημίες). Αν γίνει τέτοια συμφωνία ή αν αποφασίσει μονομερώς ο εργοδότης εφαρμογή εκ περιτροπής απασχόλησης, το γνωστοποιεί σε 8 ημέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας οπωσδήποτε. Η χρονική διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης που επιβάλλει ο εργοδότης είναι έως ΕNNEA μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Πριν κάνει τη διαδικασία αυτή ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει και να κάνει διαβουλεύσεις με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων ή με το σύνολο αυτών αν δεν υπάρχει σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων

3. Διαθεσιμότητα* (ν.3846/2010)
* Διαθεσιμότητα = ο εργαζόμενος ΔΕΝ εργάζεται και λαμβάνει τις μισές αποδοχές
Αν έχει περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης ο εργοδότης μπορεί να ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ καθεστώς διαθεσιμότητας σε εργαζομένους του με ΕΓΓΡΑΦΟ. Πριν κάνει τη διαδικασία αυτή ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει και να κάνει διαβουλεύσεις με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων ή με το σύνολο αυτών αν δεν υπάρχει σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων.· Η χρονική διάρκεια της διαθεσιμότητας είναι έως 3 μήνες / έτος.
· Για «ανανέωση» της διαθεσιμότητας, πρέπει να μεσολαβήσουν 3 μήνες. Ο εργοδότης γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ.

ΚΛΙΚ για ολόκληρο το Ν.3846/2010 από Επιθεώρηση ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου

4. Μετακίνηση εντός του Ομίλου*
Με τη μέθοδο του δανεισμού, μετακινείται εργαζόμενος σε άλλη επιχείρηση του Ομίλου η οποία αναλαμβάνει και το κόστος μισθοδοσίας και την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου. Δεν ρυθμίζεται ειδικά από την Ελληνική Νομοθεσία.

5. Outsourcing*
ΚΛΙΚ για ορισμό έννοιας "outsourcing" από Wikipedia
* Ανάθεση λειτουργικού τμήματος επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη (συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις)
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί- κατόπιν συμφωνίας και με την επιχείρηση υποδοχής, η «αποκοπή» τμήματος επιχείρησης και η μεταβίβασή του σε άλλη (π.χ. τηλεφωνικό κέντρο, εξυπηρέτηση πελατών)
Δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο· Ισχύουν τα όσα ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης (δλδ υποχρέωση της επιχείρησης υποδοχής να διατηρήσει τους ίδιους όρους εργασίας στους μετακινούμενους εργαζομένους κ.λπ) Π.Δ. 178/2002 ΚΛΙΚ για το Π.Δ. 178/2002 από Υπουργείο Εργασίας